Ανακοίνωση Ιστοσελίδας Impressum

Ανακοίνωση ιστότοπου

Οι Timmi Tobbson και freshabooks είναι εμπορικά σήματα της freshamedia GmbH.

Αυτή η ειδοποίηση ιστότοπου ισχύει επίσης για την https://www.facebook.com/timmitobbson.com

 

Πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG):

freshamedia GmbH
Robert-Bosch-Str. 32
63303 Dreieich

 

Εκπροσωπείται από:

J. I. Wagner

 

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 06103 / 502 7110
Τηλεομοιοτυπία: 06103 / 997 4604
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: j.wagner@freshamedia.de

 

Εγγραφή στο μητρώο:

Καταχώρηση στο Handelsregister. 
Δικαστήριο καταχώρισης:Offenbach 
Αριθμός μητρώου: HRB 44119

 

ΦΠΑ:

Αριθμός ταυτότητας ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 α του γερμανικού νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας:
DE265061951

 

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφος 2 της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Συμφωνίας Ραδιοτηλεόρασης (RstV):

J. I. Wagner

 

Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Παρακαλούμε βρείτε το email μας στο impressum/νομική ειδοποίηση.

Δεν συμμετέχουμε σε επιλύσεις διαφορών μέσω διαδικτύου σε επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών.

 

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν μόνιμα τις υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να αναζητούν στοιχεία που υποδεικνύουν παράνομες δραστηριότητες.

Οι νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση πληροφοριών ή την παρεμπόδιση της χρήσης πληροφοριών παραμένουν αδιαμφισβήτητες. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Τα παράνομα περιεχόμενα θα αφαιρούνται αμέσως μόλις λάβουμε γνώση γι' αυτά.

 

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στα περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτά τα περιεχόμενα. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστότοπων είναι πάντα υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας κατά τη στιγμή της δημιουργίας του συνδέσμου. Παράνομο περιεχόμενο δεν εντοπίστηκε κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Δεν μπορεί να επιβληθεί μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων χωρίς εύλογες ενδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση του νόμου. Οι παράνομοι σύνδεσμοι θα αφαιρούνται αμέσως τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση γι' αυτούς.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και οι συλλογές που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους από τους παρόχους υπόκεινται στους γερμανικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή καθώς και για κάθε είδους χρήση εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται γραπτή άδεια του συγγραφέα ή του δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των ιστοσελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση.
Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του περιεχομένου μας χωρίς την άδεια του δημιουργού.

Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων γίνονται σεβαστοί εφόσον το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν προέρχεται από τον πάροχο. Οι συνεισφορές τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο επισημαίνονται ως τέτοιες. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Τέτοια περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως.

 

Impressum

Timmi Tobbson und freshabooks sind Marken der freshamedia GmbH

Dies Impressum gilt auch für die Facebookeite https://www.facebook.com/timmitobbson.com

 

Angaben gemäß § 5 TMG:

freshamedia GmbH
Robert-Bosch-Str. 32
63303 Dreieich

 

Vertreten durch:

J. I. Wagner

 

Kontakt:

Τηλέφωνο: 06103 / 502 7110
Τηλεομοιοτυπία: 06103 / 997 4604
E-Mail: j.wagner@freshamedia.de

 

Registereintrag:

Εισαγωγή στο εμπορικό μητρώο. 
Registergericht:Offenbach 
Αριθμός μητρώου: HRB 44119

 

Umsatzsteuer:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE265061951

 

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

J. I. Wagner

 

Streitschlichtung

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει μια πλατφόρμα για την Online-Streitbeilegung (OS) έτοιμη: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

 

Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

 

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu extern Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Therefore können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

 

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.